top of page

Usługi

W zakresie naszych usług:

 - stała obsługa prawna 

- rejestracja Spółek z polskim lub polsko-ukraińskim kapitałem

 - windykacja należności

 - doradztwo prawne

 - sporządzenie oraz analiza umów oraz innych dokumentów prawnych

 - zastępstwo procesowe

Case studies

Do naszych „case studies” możemy załączyć zadania w zakresie startupów, handlu zagranicznego,  odszkodowań wojennych, nieruchomości, budownictwa, zakładów produkcyjnych, biznesu restauracyjnego, prawa celnego, zastępstwa procesowego, zamówień publicznych, zaskarżenia administracyjne oraz inne praktyczne zagadnienia.

Startup

Przygotowanie kompletu dokumentów dla przeniesienia z Polski „know-how” oraz założenia na Ukrainie niezbędnej części biznesu oraz realizacji (sprzedaży) usług informatycznych. Zakres przygotowań zawierał przeprowadzenie Due Dilligence, przeprowadzenie szeregu procedur administracyjnych, przygotowanie kompletu Umów oraz innych  dokumentów, niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji startupu na Ukrainie.

Odszkodowania wojenne

Przygotowanie odpowiednich wniosków formalnych co do wykonanych zniszczeń wskutek eksplozji rosyjskich pocisków rakietowych. Określenie koła uprawnionych urzędów państwowych, lokalnych oraz międzynarodowych którzy uczestniczą w ewidencji oraz procedurach realizacji odszkodowań wojennych wskutek agresji rosyjskiej na Ukrainę. Udział w przygotowaniach wykonania procedur wyceny wartości uszkodzeń na majątku w tym nieruchomości oraz związanego z tym utraconego zysku.

Budownictwo

Prawo budowlane w Ukrainie opiera się na licznych aktach prawnych w tym brążowych jak też na standardach technicznych i ewidencyjnych (tak zwane DBN), znajomość których jest konieczna nawet na etapie zawarcia Umowy podwykonawstwa. Kancelaria w interesach Klienta (Spółki budowlanej założonej przez polski biznes) zapewniła redagowanie oraz zasadne negocjacje Umowy podwykonawstwa przy kolejnej przemysłowej inwestycji Ukraińskiej Spólki - lidera brąży.

Nieruchomości

W Ukrainie pod nieruchomościami generalnie pod mniemają budowle (ich części) lub działki ziemi. Prawa do nieruchomości (w tym prawo własności lub użytkowania)  podlegają rejestraji państwowej oraz są ewidencionowane w Państwowym Rejestrze Praw do Nieruchomości. 

Poza tym prawa do nieruchomości powstają w wyniuku przeniesienia własności na nowego właściciela naprzykład w trybie kupna-sprzedaży lub prywatyzacji. Po Decyzji lokalnego samorządu w Ukrainie działka ziemi przemysłowego naznaczenia została sprzedana do Spółki z polskim kapitałem. Kancelaria sukcesywnie doradzała przy przeprowadzeniu wyzejopisanej transakcji w wyniku czego nieruchomośc - działka ziemi została zarejestrowana za Spółką z polskim kapitałem. 

Zakłady produkcyjne

Przygotowanie materiałów dla zawarcia Umowy produkcji, dostawy z-za granicy oraz montażu i instalacji wysokotechnologicznego sprzętu produkcyjnego z elementami finansowania i zabezpieczenia ze źródeł funduszy UE. Umowa została sukcesywnie zawarta oraz zrealizowana. Powstałe trudności logistyczne w transportowaniu wysokogabarytowego sprzętu drogami UE zostały pokonane. Zamówiony wysokotechnologiczny sprzęt produkcyjny został zmontowany oraz zainstalowany oraz sukcesywnie wprowadzony do eksploatacji z zapewnieniem wyników projektowych jego pracy.

Zamówienia publiczne

Sukcesywne kompleksowe przygotowanie kompletu dokumentów dla przetargu publicznego, w wyniku którego Spółka z polskim kapitałem, została zwycięzcą przetargu publicznego oraz zawarła Umowę na wykonanie zamówienia publicznego w Ukrainie

Handel zagraniczny

Pomyślna realizacja transakcji handlowej pomiędzy polskim a ukraińskim Dostawcą i Odbiorcą w skutek specyficznych ukraińskich  regulacji prawnych w zakresie dewizowym i handlu zagranicznym zależy od poziomu przygotowań kompletu dokumentów jak też merytorycznej  treśi Umowy międzynarodowego kupna-sprzedaży. W wyniku sukcesywnie wykonanego przez Kancelarie zadania piersza dostawa towaru zostala pomyślnie zrealizowana i rozliczona a współpraca pomiędzy Dostawca z Polski a Odbiorcą z Ukrainy nabyła charakter stały.  

Windykacja należności

Od lat Spółka z polskim kapitalem bedąc dealerem fabryki z UE  stale dostarczała do ukraińskiego Odbiorcy (miejscowego dystrybutora) brążowy towar za posrednictwem krajowego operatora logistycznego. Przy czym część dokumentów co do faktycznego  odbioru  towaru wbrew ustalonym praaktykam i zapisam Umowe dystrybutorskiej nie wracała do księgowości poskiej Spółki. Przy powstaniu sytuacji niewypłacalności Odbiorcy, w sądzie Gospodarczym w Ukrainie powstał problem z udowodnieniem zasadności zamówień oraz ilości i wartości nierozliczonego towaru. W różne pośrednie sposoby w sytuacji braku merytorycznych dokumentów Kancelarii w postpowaniu sądowym  udało się przekonać Sąd o zasadności roszczenia w sytuacji kiedy Pozwany Odbiorca był pewien iż Sądowi zabraknie dowodów merytorycznych. 

Zastępstwo procesowe

Przygotowanie odpowiedzi na pozew generalnego wykonawcy do podwykonawcy przy budowie farm wiatrowych, uczestnictwo w posiedzeniach sądowych, złożenie dowodów oraz uzupełnienie akt sprawy o dodatkowe dowody, obalenie zasadności oraz wskazanie na ewidentne blędy i nieścisłości  tablicy obliczeń inżynieryjnych złożonych do sądu przez powoda. Sprawa została pozytywnie rozstrzygnięta na rzecz podwykonawcy w tym też w sądzie apelacyjnej instancji a wyrok nabrał mocy prawnej. 

Prawo celne

Przygotowanie zaskarżenia na Decyzję Urzędu Celnego w Kijowie w sprawie dotyczącej polskiej Spółki - lidera w swojej brązy było jednym z przypadków obrony interesów polskiego biznesu w Ukrainie. Skala sprawy utrudniala wykonanie merytorycznych prawniczych administracyjnych i procesowych zadań ale poziom kompetencji oraz rzetelność w prowadzeniu sprawy skutkowała pozytywną decyzją Sądu w Kijowie na rzecz  polskiej Spółki.

 

Zaskarżenie administracyjne.

W Ukrainie niektóra część decyzji administracyjnych, w tym tych, które należą do strefy zamówień publicznych  mogą być zaskarżone w trybie przedsądowym do Urzędu wyższego poziomu lub do specialnego wzkazanego tym celem Urzędu Państwowego. Klient Polski - uczestnik przetargu publicznego w Ukrainie uznał iż jego prawa przez Urząd Wojewódzki zostały nieprawnie naruszone. Kancelaria w trybie ekspresowym przygotowała i złożyla w sposób zdalny elektroniczny Skargę administracyjną, która została z udziałem Kancelarii rozpatrzona na specialnym jawnym posiedzeniu upoważnionego Urzędu - Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Skarga została zadośćuczyniona na rzecz polskiej Spółki.

Spór pracowniczy

Stosunki pracy w Ukrainie wynikają z reguły z tytułu Umów o pracę, które w Spólkach z polskim kapitałem najczęściej są zawierane przez polskich Dyrektorów takich Spółek. Znajomość jezyka ukraińskiego takich Dyrektorów jest różna. Więc czasami powstają spory z tytułu interpretacji zapisów Umowy o pracę. Kancelaria przygotowała Opinie prawną dotyczącą sytuacji prawnej z wysokością odprawy w każdym odpowiednim przypadku zwolnienia z pracy zaznaczonym  w zawartej w 2019 roku Umowie o pracę. 

Kierunki działalności

Od lat świadczymy usługi prawne w następujących kierunkach działalności:

Image by Wolfgang Hasselmann

Handel zagraniczny

Image by Vladimir Malyavko

Nieruchomości

_edited.jpg

Budownictwo

Image by Ruthson Zimmerman

Zastępstwo procesowe

A man driving a fork lift in the warehou

Logistyka

Image by Markus Spiske

Procedury administracyjne

Image by Daniel Smyth

​Przemysł produkcyjny

Image by Sigmund

Zamówienia publiczne

Kontakt

+38 044 209 58 11

m.Kijów, Ukraina 02176, prosp. Bażana, 10

bottom of page